Ontwikkelingsprofiel

Ontwikkelingsprofiel

Het ontwikkelingsprofiel geeft een beeld van de mogelijkheden, waarover een persoon met een verstandelijke beperking beschikt. Dit profiel geeft tevens inzicht in de communicatieve vaardigheden. Het ontwikkelingsprofiel omvat meer dan alleen het cognitieve en intelligentie niveau. Het zegt ook iets over de sociaal adaptieve vaardigheden en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling in relatie tot het IQ. Samen met de motorische, fysiologische ontwikkeling en de ontwikkeling van het gedrag, ontstaat een totaalbeeld. Pas nadat dit totaalbeeld helder is, kan op de juiste wijze aansluiting worden gezocht.

Piaget, een Zwitserse psycholoog die de ontwikkeling van kinderen heeft bestudeerd, beschrijft vier stadia van de cognitieve ontwikkeling. Deze stadia geven, in combinatie met de kalenderleeftijd, een indicatie voor de ontwikkelingsleeftijd. Dorothea Timmers-Huigens heeft een theorie ontwikkeld die gebaseerd is op de vier ervaringsfasen die mensen doorlopen. Vanuit deze ervaringsordening wordt duidelijk hoe mensen met een VB de wereld beleven en tegemoet treden.

Matige verstandelijke beperking

Bij een matige verstandelijke beperking ligt het IQ tussen 30-40 tot 50-55. De ontwikkelingsleeftijd is 4-7 jaar, soms kan dat 6-9 jaar zijn. Het ontwikkelingsstadium waarin zij zich bevinden is pre-operationeel.

 • Neemt initiatief
 • Taal is een belangrijk communicatiemiddel
 • Kent het eigen lichaam
 • Leert door gewenning en doen
 • Heeft inzicht in vandaag, morgen en gisteren
 • Ontwikkelt begrip van oorzaak en gevolg
 • Kan vergelijkingen ordenen en eenvoudig rekenen

Ernstige verstandelijke beperking

Bij een ernstige verstandelijke beperking ligt het IQ tussen 20-25 tot 35-40. De ontwikkelingsleeftijd is 2-4 jaar. Het ontwikkelingsstadium waarin zij zich bevinden is pre-operationeel.

 • Ontwikkeling van eigen ik
 • Herkent patronen en rollen
 • Wederkerigheid in contact en communicatie vanuit eigen perspectief
 • Beginnende taalontwikkeling
 • Heeft structuur en vaste patronen nodig
 • Heeft duidelijke kaders en grenzen nodig

Tips & tricks

 • Probeer eerst het cognitief ontwikkelingsniveau helder te krijgen, want alleen dan is het mogelijk een passend advies te geven.
 • Probeer u in te leven in de wereld van de cliënt of patiënt om deze beter te begrijpen.